—————————————-درصد تركيبات شيميايي چوب—————————————–

1-سلولز 38 تا 50 درصد

2-همی سلولز 20 تا 30 درصد

3- لیگنین 20 تا 30 درصد

4- موتد استخراجی 5 درصد

—————————————————————————————————————————————–

لینک دانلود جدول «عکس»