كامپوزيت‌هاي خاص

كامپوزيت‌هاي خاص به منظور تحصيل خصيصه‌هاي مطلوب نظير مقاومت در برابر آب، قدرت مكانيكي،‌كنترل اسيديته و پوسيدگي و همچنين مقاومت در برابر حشرات ساخته مي‌شوند. چوبهاي روي هم قرار گرفته يا روكش‌ها را نيز مي‌توان بدين كامپوزيت‌ها اضافه نمود تا با باعث ارتقاي خصيصه‌هاي ساختاري و ظاهري شوند (شكل 14 -10)….

كامپوزيت‌هاي مقاوم در برابر رطوبت

موادي همچون آهار، موم و قير را مي‌توان جهت به وجود آوردن حالت مقاومت در برابر رطوبت به كامپوزيت‌ها اضافه نمود. مواد آهار باعث پوشش سطح الياف شده و انرژي سطحي را كاهش داده و باعث مي‌شوند تا الياف نسبتاً آب گريز شوند. مواد آهار را مي‌توان به دو روش به كار گرفت….

كامپوزيت‌هاي ضد آتش

دو روش كلي براي ارتقاي عملكرد ضد آتش كامپوزيت‌ها با توجه به خصيصه‌هاي شيميايي موجود مي‌باشد. يكي از اين روش‌ها اشباع فشار چوب بوسيله مواد شيميايي آبزي و يا مواد محلول در‌ آب آلي مي‌باشد. روش دوم شامل بكار گيري مواد شيميايي ضد آتش و پوشاندن سطح چوب با آنها مي‌باشد…

كامپوزيت‌هاي فرآوري محافظتي

چوب به ميزان زيادي در برابر حملات قارچها و حشرات آسيب پذير مي‌باشد. بنابر اين،‌ انجام روال‌هاي محافظت يا فرآوري براي تحصيل حداكثر دوام و استحكام در شرايط ناهنجار لازم مي‌باشد….

كامپوزيت‌هاي چوبي و غير چوبي

روال‌هايي در زمينه علاقه به تركيب مواد چوبي با ديگر مواد خام نظير پلاستيك،‌ گچ و بتون و بوجود آوردن محصولات كامپوزيت همراه با خصيصه‌هاي منحصر به فرد و هزينه‌هاي پايين ديده شده است. دليل اوليه روي آوردن به چنين پديده‌اي مبتني بر تحقيقات و اهداف توسعه ذيل مي‌باشد:…

كامپوزيت‌هاي پيوندي غير آلي

كامپوزيت‌هاي چوبي غير آلي داراي يك تاريخچه دراز ومتغير بوده كه از توليد تجاري در آسيا در سال 1914 آغاز مي‌شود. مواد ساختماني زيادي را مي‌توان از طريق پيوند دهنده‌هاي غير آلي و ليگنوسلولزي بوجود آورد كه شامل محصولات پانلي معمولي، روكش، پوشش‌هاي سخت و اجزاي ساختماني پيش ساخته مي‌باشد …

كامپوزيت‌هاي پيوند – گچي

گچ را مي‌توان از طريق معادن طبيعي يا محصولات جانبي گاز خنثي به دست آورد. گچ توليدي اين گاز هم اكنون بصورت مقادير زياد در ايالات متحده توليد مي‌شود چرا كه قواعد مرتبط با هواي پاك اكيداً رعايت گردد، كه خود ناشي از پخش آهك در فرآيند احتراق بوده و جهت كاهش انتشار سولفور دي اكسيد اين قانون وضع گرديده است…

كامپوزيت‌هاي پيوند- سيمان منيزي

تخته‌هاي كمتري كه داراي پيوند سيمان- منيزيم مي‌باشند در مقايسه با پانلهاي پيوند سيماني يا گچي توليد مي‌شوند كه علت عمده آن قيمت مي‌باشد. با اين وجود، سيمان منيزيم داراي برخي از مزيتهاي توليدي در مقايسه با سيمان پورتلند نمي‌باشد. در ابتدا وجود مقادير مختلف شكر در ليگنوسلولز به ظاهر داراي تاثير زيادي بر روي عمل پخت و پيوند اتصال دهنده‌ها نمي‌باشد….

كامپوزيتهاي پيوندي- سيمان- پورتلند

يكي از كامپوزيتهاي پيوند غير آلي كه داراي استفاده گسترده‌اي مي‌باشند كامپوزيتهايي هستند كه از پيوند با سيمان پورتلند برخوردار مي‌باشند. سيمان پورتلند، به هنگامي كه با آب تركيب شد، بطور فوري در فرآيندي كه به نام هيدراته شدن خوانده مي‌شود واكنش پذيرفته و نهايتا به شكل يك توده سنگ مانند محكم در مي‌آيد. بطور موفقيت‌آميزي كامپوزيتهاي داراي پيوند با سيمان پورتلند بازاري شامل هر دو نوع محصولات داراي دانسيته پايين ساخته شده با خرده‌هاي چوب و همچنين محصولات داراي تراكم بالا ساخته شده با ذرات يا الياف مي‌باشند…

كامپوزيتهاي ترموپلاستيك – الياف چوبي

همانگونه كه در جاي ديگري تشريح شده است، استفاده از مواد ليگنوسلولزي همراه با مواد پليمري ترموپلاستيك همانند فنول يا اوره فورمالدئيد، در توليد كامپوزيتها داراي تاريخ طولاني مي‌باشند. با اين وجود، استفاده از ليگنوسلولز همراه با ترموپلاستيك نوآوري جديدتري بشمار مي‌آمد. بطور كلي، ترموپلاستيك به هنگام گرم شدن نرم گشته و به هنگام سرد شدن سخت مي‌گردد…

كامپوزيتهاي نوع – منسوج‌ غير بافتي

در مقابل كامپوزيتهايي كه از ميزان بالا يا اندكي ترموپلاستيك برخوردار مي‌باشند، كامپوزيتهاي نوع – منسوج‌ غير بافتي معمولا نيازمند مواد فيبروزي دراز براي توليد مي‌باشند. اين الياف  ممكن است جوت يا كنف هندي بعمل آورده شده باشند، اما معمولا آنها مواد ترموپلاستيك سنتزي مي‌باشند. فرآينده‌هاي غير بافتي اجازه تحمل يا بكارگيري محدوده گسترده‌اي از مواد ليگنوسلولزي و الياف  سنتزي را مي‌دهند، كه البته منوط به كاربردهاي محصول مي‌باشد…