بافت پارانشيم  ( Parenchyma tissue )

در گیاه شناسی : اين بافت حاصل از تقسيم سلولهاي مريستمي است كه تمايز نيافته‌اند . يك بافت ساده ظاهراً پركننده اندامهاي گياهي كه عملاً اينگونه نيست . داراي كلروپلاست فراوان و ديواره سلولي نازك و سلولزي مي‌باشد . بافت پارانشيم از لحاظ ساختار ديواره سلولي دو نوع مي‌باشد ؛ پارانشيم سلولزي و پارانشيم چوبي كه پارانشيم سلولزي داراي ديواره سلولزي بوده و پارانشيم چوبي داراي مواد ليگنيني و چوبي ميباشد .

انواع بافت پارانشيم از لحاظ شكل :

1-پارانشيم مدور يا حفره‌اي
2-پارانشيم چندضلعي
3- پارانشيم نرده‌اي
4-پارانشيم شعاعي ( حاصل از فعاليت مريستمهاي ثانويه )

 

انواع پارانشيم از لحاظ عملكرد :

 

1-پارانشيم همانندساز يا كلرانشيم

كه عمده فعاليت فتوسنتزي و توليد انرژي و پيكرسازي را بعهده دارد .

 

2-پارانشيم ذخيره‌اي

كه معمولاً مواد نشاسته‌اي در پلاست و ازها و پروتوئيدها در

واكوئل و مواد چربي در سيتوپلاسم سلولي ذخيره مي‌گردند .

 

3-پارانشيم آبدار

كه داراي واكوئل بسيار رشد يافته و سرشار از آب مي‌باشد.

در ساقه و برگهاي گياهان گوشتي ديده مي‌شود.

 

4-پارانشيم هوادار

در گياهان آبزي كه بافت حفره‌داري است كه از هوا پر شده است .

پارانشيم  ( Parenchyma )

در صنایع چوب : پارانشیم ها یاخته ها یا سلولهای بسیار ظریفی هستند که ذخیره کننده ی مواد غذایی در چوب بوده و باعث خاصیت الاستیسیته در چوب می شوند. پارانشیم ها ممکن است به چند مورد زیر در چوب وجود داشته باشند:

 

1- پراکنده
2- نواری
3- زنجیره ای؛ که شامل شعاعی، مماسی،مایل،آغازه و پایانی است.
4- آوندگرا: این نوع پارانشیم ها در نزدیکی آوندها قرار دارند.
5- دور آوندی: این نوع پارانشیم ها دور تا دور آوند را احاطه می کنند به اشکال زیر وجود دارند.