در حال بارگذاری «به زودی بر روی سایت قرار مگیرد»

*************

فصل اول آموزش رسم
تاریخچه نقشه کشی و انواع نقشه ها
فرمت: پاورپینت
حجم: 7 مگابایت

powerpoint_logo_wood-paper

*************

فصل دوم آموزش رسم فنی
آشنایی با ابزار و وسایل نقشه کشی
حجم فایل 13 مگابایت
فرمت: پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

*************

فصل سوم آموزش رسم فنی
آموزش انواع ترسیمات هندسی
حجم: 9 مگابایت
فرمت :پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

*************

«فصل چهارم آموزش رسم فنی در دو بخش طراحی شده است.»

فصل چهارم آموزش رسم فنی(بخش اول)
آموزش ترسیم احجام ساده هندسی
حجم: 1 مگابایت
فرمت :پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

فصل چهارم آموزش رسم فنی(بخش دوم)
آموزش ترسیم احجام ساده هندسی
حجم: 400 کیلوبایت
فرمت :پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

*************

 فصل پنجم آموزش رسم فنی
آموزش آشنایی با اندازه گذاری و مقیاس
حجم فایل: 430 کیلو بایت
فرمت: پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

*************

«فصل ششم آموزش رسم فنی در چهار بخش تهیه شده است»

فصل ششم آموزش رسم فنی (بخش اول)
آموزش تصویر مجسم(پرسپکتیو) ایزومتریک
حجم فایل: 910 کیلو بایت
فرمت: پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

فصل ششم آموزش رسم فنی (بخش دوم)
آموزش تصویر مجسم(پرسپکتیو دیمتریک)
حجم فایل: 649 کیلو بایت
فرمت: پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

فصل ششم آموزش رسم فنی (بخش سوم)
آموزش تصویر مجسم(پرسپکتیو) تریمتریک
حجم فایل: 608 کیلو بایت
فرمت: پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

فصل ششم آموزش رسم فنی (بخش چهارم)
آموزش تصویر مجسم (پرسپکتیو) مایل یا ابلیک
حجم فایل: 2 مگا بایت
فرمت: پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

*************

فصل هفتم آموزش رسم فنی
آموزش مجهول یابی (بدست آوردن تصاویر نامعلوم )
حجم فایل: 7 مگابایت
فرمت: پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

*************

 فصل هشتم آموزش رسم فنی
آموزش آشنایی با برش اجسام
حجم فایل: 2/2 مگابایت
فرمت: پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper

*************

فصل نهم آموزش رسم فنی
آموزش رسم اتصالات چوبی
حجم فایل: 16/5 مگابایت
فرمت: پاورپینت

powerpoint_logo_wood-paper