پارانشیم

پارانشیم  Parenchyma

تشریح و نمایش مقاطع چوب بصورت 3 بعدی | Describe and display sections of wood

ساختار چوب

چوب دارای ساختار هر سونایکسانی می باشد. ویژگی هرسو نایکسانی خواص راستایی چوب که به علت قرار گرفتن بافت های مختلف آن در جهت های متفاوت پدید می آید. 90برخی از این بافت ها نظیر آوند ها والیاف در جهت راستای درخت قرار دارند(90-95%)، وبرخی نیز نطیر اشعه چوبی در جهت عمود بر راستای درخت قرار گرفته اند(5-10%).از این خاصیت چوب مشخص می شود که چوب دارای سه جهت محوری می باشد(طولی، مماسی و شعاعی) و خواص مکانیکی هر کدام از این مقاطع متفاوت می باشد.

شکل زیر ساختار مختلف چوب را نشان می دهد.

 

برش تنه درخت

سه بخش اصلی در تنه یک درخت وجود دارد.1. درون چوب، پس از تشکیل طبقات چوبی، تعدادی از طبقات داخلی چوب که در مجاورت مغز قرار دارند نقش استقامت ساقه را بر عهده می گیرند که این قسمت را چوب درون می گویند. 2. برون چوب، بخشی از طبقات چوب تشکیل شده در طی رشد که وظیفه فیزیولوژی و هدایت شیره گیاهی را در درخت به عهده دارد. رنگ آن روشن تر از چوب درون و اغلب دارای رطوبت بیشتری می باشد.3. پوست درخت، تمام بافت های خارجی دور استوانه چوبی که تنه درخت را می پوشاند و از تنه محافظت می کند.

طبقه بندی گیاهان چوبی

چوبها و درختانی که آنها را تولیید می کنند به دو طبقه پهن برگان و سوزنینی برگ از برگان تقسیم بندی می شوند.درختان پهن برگ و سوز  دیدگاه گیاهشناسی کاملا متفاوتند. بافت چوب سوزنی برگان بسیار ساده است. اکثر گونه ها بیش از چهار یا پنج نوع سلول چوبی مختلف ندارند و یک یا دو نوع از این سلولها بخش عمده چوب را تشکیل می دهند. بدلیل این سادگی و یکنواختی ساختار، ظاهر سوزنی برگان، مشابه به نطر می رسند. اکثر حجم(90-95%) سوزنی برگان را سلول هایی طویل و باریک تشکیل می دهند که تراکئید طولی نام دارند طول این ترکئیدها در حدود صد برابر قطرشان می باشند(طول 3-4 میلیمتر، قطر 25-45 میکرومتر).

مقطع عرضی یک تراکئید چوبی در سوزنی برگان

سلولهای  ذخیره مواد و پارانشیم در مقطع شعاعی قرار دارند. در شکل زیر یک نمای سه بعدی از مقاطع عرضی، شعاعی و مماسی  از کاج اسکاتلندی قابل مشاهده می باشد.

 

پهن برگان

 چوب پهن برگان تفاوت زیدی با سوزنی برگان دارد. این چوبها نسبت به سوزنی برگان از سلولهای مختلفی تشکیل شده است و دارای ساختمان چوبی پیچیده تری میباشد.بیشتر سلولهای تشکیل دهنده پهن برگان از فیبر تشکیل شدهاست که دارای طول 1-2 میلی متر و قطر 15 میکرون،که دارای دیواره ضخیم و حفره سلولی نازک می باشند.

مقطع عرضی یک فیبر چوبی در پهن برگان

در شکل زیر یک نمای سه بعدی از مقاطع عرضی، شعاعی و مماسی از گونه گرین هرت رامشاهده می باشد. (Green heart). رویش گاه طبیعی این درخت گوایانا انگلیس و به ندرت برزیل میباشد. تنه آن به 25 متر بلندی و قطر یک متر می رسد.

 

شکل زیر تنش و فشار دراثر وزش با در درختان را نشان می دهد.