تخته های رسته ای (OSB)

انواع تخته هاي چوبی | (چوبی و فراورده های چوبی)

(board(WOOD-PAPER.IR

(W.B.P) wood based panels گروه نو تخته ها (M.D.F)medium density fiber board تخته فیبر با وزن مخصوص متوسط (H.D.F) high density fiber board تخته فیبر با وزن مخصوص بالا (Com.Ply) combination ply wood تخته چند لایی تركیبی Block boar(B.B) تخته چوب ردیفی Brett schict holz (B.S.H) تخته ردیفی Insulation bord(L.B) تخته فیبر عایق Hard fiber …

معرفی تخته های (OSB)

textur of an osb board

معرفی تخته های (OSB) osb تخته هایی از جنس چوب که هبرای استفاده های مختلف در صنعت چوب و دیگر صنایع ساخته شده است. تخته های osb از تراشه های چوبی جهت دار ساخه شده اند که بسیار مقاوم وعاری از نقص است،این تخته از چندین لایه (تراشه چوبی) تشکیل شده که برای استحکام بیشتر …