آغشته کردن چوب (اشباع چوب)

اشباع چیست و چوب اشباع شده چگونه چوبی است؟

w

اشباع چیست و چوب اشباع شده چگونه چوبی است؟ اشباع چوب در کلمه، به معنای تزریق یا نفوذ دادن مایع در چوب، تحت تاثیر فشار است. این کلمه که بعنوان غلط مصطلح در میان عوام و حتی خواص جا افتاده، همان تیمار چوب است که معادل واژه Treatment و یا در اصل Impregnation به کار …