1. چوبکده
  2. صنعت چوب و کاغذ
  3. وبلاگ صنایع چوب وکاغذ
  4. وبلاگ جامع صنایع چوب و کاغذ
  5. مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ
  6. انجمن علمی صنایع چوب دانشگاه گنبد کاووس
  7. وبلاگ دانشجویان مهندسی چوب دانشگاه تهران
  8. انجمن علمی دانشجویی علوم و صنایع چوب و کاغذ