1. دانشکده فنی ثامن الحجج (ع)
  2. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
  3. مجله منابع طبیعی ایران
  4. انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
  5. صنایع چوب کاغذ چوکا
  6. مرکز اطلاعات کاغذ ایران
  7. woodic
  8. صنایع چوب و کاغذ مازندران
  9. مرکز جامع اطلاعات صنایع چوب و مبلمان و دکوراسیون ایران